REGULAMIN XII LEŚNEGO MARATONU ROWEROWEGO

Powrót do strony głównej maratonu

REGULAMIN

 

XII Leśny Maraton Rowerowy

Kępino leśniczówka

16 Maja 2015 (sobota ) godzina 10.00

 

 

OGÓLNOPOLSKI MARATON ROWEROWY

 

 

 1. Organizator.

 

WTC – Wejherowskie Towarzystwo Cyklistów

 http://www.wejherower.org/LMR_2015 – strona WTC

 http://lmr-kempino.pl –  strona maratonu.

 

Kontakt:

Tel. +48 ( 58 677 56 24)

Tel. kom. 0 606 681 052

 

 1. Nazwa Imprezy.

 

XII Leśny Maraton Rowerowy – XII LMR

 

 1. Termin, miejsce i program wyścigu.

 

Wyścig odbędzie się w dniu 16 maja 2015 r.

 

Start i meta na terenie leśnictwa Kępino – parking leśny 200m za leśniczówką Kępino 6km od Wejherowa

Godz. 07.00 – 9.45 – rejestracja zawodników

Godz. 9.45 – odprawa techniczna i omówienie trasy maratonu

Godz. 10.00 – start maratonu

Godz. 13.00 Zamknięcie startu do Giga Maratonu

Godz. 14.30 Dekoracja Zwycięzców i wręczenie nagród.

 

 1. Warunki uczestnictwa.

 

Uczestnikiem XII LMR może być osoba, która spełni następujące warunki:

4.1. Zgłoszenia elektroniczne poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego pod linkiem  www.elektronicznezapisy.pl co najmniej do 15.05.2015 oraz w Biurze Zawodów w dniu startu od godz. 7.00 do godz. 9.45.

4.2. Dokona opłaty startowej w wysokości 30zł – do 09.05 na podany nr rachunku bankowego; od 10.05 – 40zł gotówką w Biurze Zawodów.

4.3. Potwierdzi udział w XII LMR poprzez rejestrację i podpisanie listy startowej w Biurze Zawodów.

4.3. Każdy uczestnik zgłoszony do XII LMR otrzyma numer startowy oraz elektroniczny czip.

4.5. Prawo do startu w XII LMR mają osoby, które ukończyły 18 lat, w przedziale wieku 16-18 lat za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych. Osoby od 14 do 16 lat startują tylko pod warunkiem uczestnictwa z osobą dorosłą za zgodą rodzica.

4.6. Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność (w przypadku zawodników niepełnoletnich na odpowiedzialność rodziców lub prawnych opiekunów).

4.7.  Organizator zobowiązuje się dokonać zwrotu 50% wpisowego jeśli uczestnik zrezygnuje do dnia 15.05 ze startu i poinformuje o tym fakcie organizatorów przed zawodami.

4.8. Zaleca się aby każdy uczestnik zawodów jechał w kasku sztywnym a niepełnoletni jest do tego zobowiązany.

 

 1. Cel wyścigu.

 

5.1. Popularyzacja kolarstwa górskiego i turystyki rowerowej.

5.2. Sprawdzenie granic własnej wytrzymałości i odporności psychicznej.

5.3. Wyłonienie najlepszych zawodników maratonu.

5.4. Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego  wypoczynku i rekreacji.

5.5. Prezentacja walorów krajoznawczych i uroków Puszczy Darzlubskiej.

5.6. Integracja środowiska miłośników rowerów górskich.

 

 1. Trasa wyścigu i sposób przeprowadzenia zawodów.

 

6.1. Trasa będzie oznakowana w miejscach skrętów,  prowadzi wyłącznie w terenie leśnym. Cała trasa przebiega przez lasy Puszczy Darzlubskiej.

6.2. Zwycięzcami poszczególnych kategorii wiekowych wymienionych w regulaminie zostaną zawodnicy, którzy pokonają trasę w najkrótszym czasie.

6.3. Start do maratonu odbędzie się ze startu wspólnego, wszystkich kategorii tak do Mega jak i Giga Maratonu.

6.4. Wyboru dystansu dokonuje uczestnik w trakcie jazdy. Dystans Mega 48 km, dystans Giga 72 km.

6.5. Wyjazd na trzecią pętlę (Giga Maraton) będzie limitowany czasem uzyskanym na dwóch pierwszych pętlach. Limit wynosi 3 godziny. Po przekroczeniu tego czasu wjazd na trzecią pętle będzie zamknięty a wszyscy zawodnicy zostaną sklasyfikowani na dystansie Mega.

6.6. Na zamknięciu pętli zlokalizowany będzie punkt z wodą.

6.7. Brak lub uszkodzenie numeru startowego lub czipa  uniemożliwiające odczytanie przez sędziów, będzie zagrożone nie sklasyfikowaniem.

6.8. Urządzenie rejestrujące (czip) zostanie zdemontowane na mecie przez obsługę LMR.

6.9. Podczas rozgrywania XII LMR organizator w porozumieniu z sędzią głównym zawodów zastrzega sobie prawo do wycofania uczestnika, którego stan zdrowia będzie uniemożliwiał kontynuowanie wyścigu.

6.10. Zawodnicy podczas wyścigu zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz do zachowania podstawowych zasad kultury i fair play.

 

 1. Kary.

 

Komisja Sędziowska w porozumieniu z Organizatorem może zasądzić następujące kary:

1. Upomnienie.

2. Kara czasowa.

3. Dyskwalifikacja.

 

 1. Klasyfikacja.

 

8.1. Klasyfikacja będzie przeprowadzona w kategoriach wiekowych oraz z podziałem na płeć.

8.2. Klasyfikowani oddzielnie będą również uczestnicy w rozbiciu na Mega i Giga Maraton

8.3.Zwycięzcą w kategorii wiekowych zostanie uczestnik, który w najkrótszym czasie dotrze do mety.

8.4. Puchar zawodów otrzyma zwycięzca Giga Maratonu, który uzyska najlepszy czas.

 

 1. Nagrody i świadczenia.

 

9.1. W każdej kategorii wiekowej trzy pierwsze miejsca zostaną nagrodzone trofeami sportowymi oraz nagrodami rzeczowymi ufundowanymi przez sponsorów.

9.2. W ramach wpisowego organizatorzy zapewniają:

 • numer startowy na rower,
 • elektroniczny czip podlegający zwrotowi na mecie,
 • wodę i posiłek regeneracyjny na mecie wyścigu,
 • ubezpieczenie od skutków nieszczęśliwych wypadków,
 • opiekę medyczną podczas zawodów,
 • niesamowite emocje sportowe podczas wyścigu,
 • nagrody rzeczowe zostaną rozlosowane po dekoracji zwycięzców, spośród wszystkich obecnych uczestników zawodów.

 

 1. Kategorie wiekowe z podziałem na płeć.

 

Elita: wiek do 30 lat,

Master: wiek 31 lat i starsi,

Jeżeli będą mniej niż cztery osoby w danej kategorii wiekowej to komisja sędziowska podejmie decyzję o połączeniu kategorii wiekowych: elita i master.

 

 1.  Postanowienia końcowe.

 

11.1. XII LMR rozegrany zostanie zgodnie z niniejszym regulaminem.

11.2. We wszystkich sprawach spornych, nieujętych w regulaminie będzie decydowała Komisja Sędziowska w porozumieniu z Organizatorem.

11.2. Każdy uczestnik, który zrezygnuje z udziału w zawodach w trakcie jego trwania  musi bezzwłocznie zgłosić ten fakt obsłudze technicznej będącej na trasie zawodów lub w Biurze Zawodów.

11.3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania zawodów.

11.4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie.

11.5. Brak znajomości regulaminu nie będzie uznawany, jako wytłumaczenie.

11.6. Osoby bez numerów startowych poruszające się na rowerach po trasie zawodów będą usuwane z trasy przez obsługę techniczną.

11.7. Na trasie zawodów mogą występować odcinki niebezpieczne, strome podjazdy i zjazdy.

11.8. XII LMR odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.

11.9. Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu oraz do wprowadzania uzasadnionych zmian w dowolnym czasie informując o wprowadzonych zmianach uczestników za pośrednictwem strony  http://lmr-kempino.pl  - http://www.wejherower.org/LMR_2015

11.10. Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją XII LMR nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zawodach.

11.11. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność.

11.12. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wyrządzone szkody. Przez akceptację niniejszej deklaracji uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z zawodami.

 

 1. Każdy uczestnik XII LMR:

 

12.1. Przyjmuje do wiadomości, że w razie wypadku nie może wnosić żadnych roszczeń w stosunku do Organizatora.

12.2. Przyjmuje również do wiadomości, że należy przestrzegać zarządzeń służb porządkowych oraz warunków regulaminu.

12.3.  Zgadza się z warunkami uczestnictwa i zgłasza swoje uczestnictwo w ww. zawodach. W przypadku startu młodzieży poniżej 18 lat wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna prawnego, wyrażona w formie pisemnej.

12.4. Wyraża zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z jego osobą, a także wyniki z jego danymi osobowymi mogły być wykorzystane przez prasę, radio i telewizję a także w celach marketingowych Organizatora i sponsorów XII LMR

12.5. Zapewnia, że nie ma żadnych przeciwwskazań do startu w maratonie rowerowym a stan zdrowia, w jakim się znajduje umożliwia udział w zawodach dnia 16.05.2015.

12.6. Zapoznał się z wszystkimi warunkami regulaminu zawodów i wypełnił formularz zgłoszeniowy zgodnie z prawdą oraz kompletnie.

12.7. Wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez organizatorów i GOOD TIME Jan Salewski operatora zapisów elektronicznych, zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych (Dz. U. 2002 r. nr 101 poz. 926) oraz otrzymywanie informacji drogą elektroniczną zgodnie z Ustawą z dnia 18.07.2002 r. (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204)

 

 

Dodatkowe informacje można uzyskać od Kierownika Wyścigu:

Marcin Kowalski 606 681 052, 58 677 56 24

kempino@poczta.onet.pl

Sędzia Główny Michał Pionk 506 657 947,

jomnisz@wp.pl

Obsługa techniczna GOOD TIME Jan Salewski

jan.salewski@gazeta.pl; biuro@elektronicznezapisy.pl 

Na forum WTC pod adresem  www.wejherower.org

 

Powrót do strony głównej maratonu

Pliki do pobrania: